Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

13.7.2020 12:17

Investovanie cez Internet banking Tatra banky

Ako investovať?

  • jednorazovou investíciou už od 150 EUR
  • pravidelnou platbou v rámci Programu sporenia PLUS (SporenieTB) v neobmedzenej výške

Videonávod: Ako si otvoriť SporenieTB

v Internet bankingu:

Kde investovať?

  • elektronicky prostredníctvom Internet bankingu Tatra banky

Investovať cez internet banking

Upozornenie: Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku, v prípade fondu TAM-ZAF to platí najmä vtedy, ak obdobie, počas ktorého bol podielnikom podielového fondu, nie je totožné s referenčným obdobím, resp. viacerými za sebou nasledujúcimi referenčnými obdobiami. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Európskej únie možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-DPF, TAM-REF, TAM-EAF, TAM-ZAF, TAM-SMF, TAM-SPF, TAM-DAF, TAM-KOF a TAM-ALF. Ustanovenie v predchádzajúcej vete sa v prípade TAM-AAF vzťahuje na Spojené štáty americké, a v prípade TAM-ALF, TAM-DPF, TAM-SPF, TAM-KOF a TAM-DAF aj na Spojené štáty americké. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade TAM-CSF, TAM-HRF, TAM-STF, TAM-ZAF, TAM-SMF, TAM-DAF, TAM-SPF a TAM-ALF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. V prípade TAM-DEF môžu byť peňažné prostriedky investované aj do podielových listov podielových fondov spravovaných Spoločnosťou. Investovanie majetku v TAM-KOF je zamerané na investície do komoditného sektora, pričom ide o investície, ktorých výnos je odvodený od vývoja hodnoty energií (napr. ropa, zemný plyn), vzácnych kovov (napr. zlato, striebro), priemyselných kovov (napr. meď, platina), obilnín (napr. kukurica, pšenica), mäsa (napr. bravčové a hovädzie) a ostatných komodít (napr. cukor, bavlna). Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., uvedených v upozornení: TAM-DEF TAM - Depozitný fond | TAM-DPF TAM - Dlhopisový fond | TAM-EAF TAM - Európsky akciový fond | TAM-AAF TAM - Americký akciový fond | TAM-NMF TAM - NewMarkets | TAM-CSF TAM - ConservativeFund | TAM-HRF TAM - HarmonicFund | TAM-STF TAM - StrategicFund | TAM-ZAF TAM - Zaistený fond | TAM-REF TAM - RealitnýFond | TAM-SMF TAM - SmartFund | TAM-SPF TAM - Sporenie | TAM-ALF TAM - Alfa fond | TAM-DAF TAM - DynamicAlpha Fund | TAM-KOF TAM - Komoditný fond.