Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

27.9.2020 19:24

Dlhopisový fondTB

Fond investuje predovšetkým do vysoko bezpečných štátnych dlhopisov.
Výnosový potenciál a bezpečnosť dlhopisov sú pravidelne prehodnocované.

Investíciou do fondu môžete získať:

  • výnos z aktívnej správy bezpečných štátnych dlhopisov
  • spravidla vyššie zhodnotenie ako peňažné fondy na horizonte 3 a viac rokov
  • investíciu bez akcií
Detail fondu

Prínos

Väčšiu časť investícií tvoria slovenské dlhopisy.

Likvidita

Odporúčaný investičný horizont fondu predstavuje minimálne 3 roky. Peniaze sú vám kedykoľvek k dispozícii, pri dodržaní horizontu môžete z fondu vystúpiť bez akýchkoľvek poplatkov.

Úspech

Fond úspešne pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov, je fondom s najväčšou hodnotou majetku spomedzi slovenských dlhopisových fondov.

Stabilita

Vo fonde majú významné zastúpenie bezpečné štátne dlhopisy krajín eurozóny. Riziko poklesu hodnoty investície znižuje dôsledný výber dlhopisov štátov so stabilným ekonomickým prostredím.

Parametre

Typ fondu:

dlhopisový fond

Minimálny odporúčaný horizont:

3 roky a viac

Zameranie fondu:

Fond investuje do peňažných investícií a dlhopisových investícií denominovaných v mene EUR alebo v prevažnej miere zabezpečených proti menovému riziku, s cieľom dosahovať výnos z finančných nástrojov s úrokovým výnosom, z pohybu cien dlhopisových investícií, z vyplatených kupónov dlhopisových investícií a zhodnotenie fondu v mene EUR v odporúčanom investičnom horizonte. Hlavnú časť majetku vo fonde tvoria najmä, nie však výlučne štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy.

Vstupný poplatok:

0 %

Výstupný poplatok:

  • Jednorazová investícia: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku
  • Program sporenia PLUS: 3 % v prvom roku, 2 % v druhom roku, 1 % v treťom roku, 0 % po treťom roku

Správcovský poplatok:

0,345 %

Rizikový profil (1 - 7):

2

Dátum vytvorenia:

4. mája 1998

 

Výsledky fondu
Vyberte dátum Vyberte dátum
Zobrazením spoločnej
výkonnosti fondov
spoznáte výhody
diverzifikácie.
1M 3M 6M 1R 3R 5R od otvorenia
Vývoj kurzov
Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum

Fond:Dlhopisový fond

Dátum od - do:24.9.2019  - 24.9.2020 

Dátum Kurz EUR
24.9.2020  0,075797 
23.9.2020  0,075846 
22.9.2020  0,075989 
21.9.2020  0,075960 
18.9.2020  0,076176 
17.9.2020  0,076218 
16.9.2020  0,076237 
14.9.2020  0,076223 
11.9.2020  0,076208 
10.9.2020  0,076181 
1 až 10 z 251 záznamov
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Export kurzov

Zvoľte si obdobie: Vyberte dátum Vyberte dátum
Dokumenty

Rozšírené informácie o fonde:

Factsheet_DPF

S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Banky v slovenskom jazyku. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., dlhopisový o.p.f., Podielový fond vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1689/B (ďalej len „Spoločnosť“). Vzhľadom na existenciu rizika a neistoty ohľadom budúceho vývoja Banka, Spoločnosť ani žiadna ďalšia osoba nezaručujú, že investičné ciele stratégie uvádzané v tomto dokumente budú dosiahnuté a investičná stratégia dosiahne očakávanú výkonnosť (zhodnotenie), pričom za prípadné nedosiahnutie týchto investičných cieľov alebo očakávanej výkonnosti (zhodnotenia) nenesie zodpovednosť Banka, Spoločnosť a ani žiadna ďalšia osoba. Dosiahnutie investičných cieľov stratégie podielového fondu môže byť ovplyvnené najmä trhovým rizikom, rizikom protistrany, rizikom likvidity, rizikom správy podkladového fondu, rizikom koncentrácie, rizikom oceňovania a rizikom trhovej medzery. Okrem uvedených rizík môže byť hodnota majetku v podielovom fonde vystavená aj politickému a legislatívnemu riziku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde.