Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

19.10.2020 18:03

Chcete investovať

Jednorazovou investíciou alebo cez Investičné sporenieTB ?

Jednorazová investícia

 • jednorazovú investíciu je možné vykonať 
  už od 150 EUR
 • vhodná na zainvestovanie vyššej sumy
  peňazí naraz
 • dá sa uskutočniť cez pobočku Tatra banky 
  alebo prostredníctvom Internet bankinguTB

Vykonať jednorazovú investíciu

 

Investičné sporenieTB

 • Investičné sporenieTB je možné otvoriť
  od akejkoľvek sumy
 • meniť si výšku pravidelnej platby
 • posielať si kedykoľvek mimoriadne platby
 • dá sa otvoriť aj cez aplikáciu Tatra banka

Otvoriť Investičné sporenie v aplikácii

Upozornenie: Výnosy z investície do podielového fondu dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku v podielovom fonde a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Štatút, predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Podielové fondy vytvorila a spravuje Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v TAM-DPF, TAM - DDPF, TAM-REF, TAM-EAF, TAM-SMF, TAM-GAF, TAM - BLF a TAM - DBLF. Peňažné prostriedky môžu byť v prípade TAM-PHF, TAM-PSF, TAM-SMF, TAM-GAF, TAM-BLF a TAM-DBLF investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov. Investovanie majetku v TAM-REF je zamerané na realitné investície. Oficiálne skrátené názvy podielových fondov v správe spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., uvedených v upozornení: TAM-DPF TAM - Dlhopisový fond | TAM-DDPF TAM - Dynamický dlhopisový fond | TAM-EAF TAM - Európsky akciový fond | TAM-AAF TAM - Americký akciový fond | TAM-NMF TAM - NewMarkets | TAM-PHF TAM - Premium Harmonic  | TAM-PSF TAM - Premium Strategic | TAM-REF TAM - RealitnýFond | TAM-SMF TAM - SmartFund | TAM-BLF TAM - BalancedFund | TAM-DBLF TAM - DynamicBalanced Fund | TAM-GAF TAM - Globálny akciový fond.