Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

24.10.2020 09:04

O nás

 • líder na trhu podielových fondov
 • úspešná história
 • inovácie
Kto sme
 • na trhu od roku 1998

  Správcovská spoločnosť Tatra Asset Management (TAM) vznikla v marci 1998. Je dcérskou spoločnosťou Tatra banky a zároveň súčasťou bankovej skupiny Raiffeisen Bank International. Patrí medzi zakladajúcich členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Činnosť TAM je zosúladená s požiadavkami smernice UCITS, ako aj amerického zákona FATCA.
 • trhový líder

  Od svojho založenia sa TAM prepracoval na pozíciu lídra na trhu kolektívneho investovania v Slovenskej republike podľa objemu majetku pod správou v otvorených podielových fondoch s 34,7 %-ným podielom na trhu ku koncu mája 2014. TAM v súčasnosti spravuje približne 2 miliardy eur.
 • dôraz na inovácie

  Inovatívny tím neustále pracuje na skvalitňovaní a zatraktívňovaní našej ponuky, na vývoji nových produktov prinášajúcich výnimočný osobný a finančný komfort klientom, ktorým záleží na tom, kto a ako sa stará o ich peniaze.

    Fondy TAM získali nasledovné ocenenia:
    TOP FOND Slovakia 2019
    TOP FOND Slovakia 2017    
    TOP FOND Slovakia 2016
    TOP FOND Slovakia 2015
    TOP FOND Slovakia 2014
    TOP FOND Slovakia 2013
    TOP FOND Slovakia 2012
    TOP FOND Slovakia 2011
    TOP FOND Slovakia 2010

Čo prinášame

Sme spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je prinášať osobný a finančný komfort našim klientom.

Náš dôraz na inovácie nám upevnil pozíciu spoločnosti, ktorá od začiatku výrazne ovplyvňuje trh kolektívneho investovania na Slovensku.

Investičné príležitosti vyberáme a posudzujeme z dlhodobého hľadiska. Na naše rozhodovanie nemajú žiaden vplyv krátkodobé očakávanie či „módne" riešenia.

Naše produktové líderstvo vychádza z portfólia viac ako 20 podielových fondov. Vytvorené sú tak, aby uspokojili investora každého typu. Ponúkame fondy od depozitných, cez dlhopisové, zaistené, zmiešané, realitné až po akciové.

TOP manažment

TOP Manažment

marek_prokopec_foto.jpg

Mgr. Marek Prokopec

Predseda predstavenstva

martin_duriancik_foto.jpg

Ing. Martin Ďuriančik

Podpredseda predstavenstva

michal_majek_foto.jpg

Ing. Michal Májek

Člen predstavenstva

Míľniky

Niekoľko z najvýznamnejších míľnikov z našej histórie

 • marec 1998 - založenie spoločnosti

 • máj 1998 - prvý fond Tatra Profit (súčasný TAM - Dlhopisový fond)

 • október 1999 - prvý Program sporenia na Slovensku

 • september 2002 - Investičné balíky a prvá Analýza investičného profilu klienta

 • júl 2005 - Profilové fondy - prvé slovenské fondy fondov

 • jún 2006 - Zaistené fondy

 • apríl 2007 - Realitný fond

 • december 2007 - prvá spoločnosť na Slovensku so zaknihovanými podielovými listami

 • január 2010 - nová éra v investovaní - prvý model investovania na Slovensku bez vstupných a výstupných poplatkov

 • máj 2010 - Smart fond, prvý fond na trhu s unikátnym prístupom k alokácii aktív

 • september 2010 - Spoločensky zodpovedný fond - prvý slovenský fond investujúci
  do zodpovedných firiem

 • október 2011 - Depozitný fond - prvý špeciálny podielový fond svojho typu na Slovensku

 • marec 2012 - Komoditný fond

 • jún 2013 - prvý podielový fond na Slovensku investujúci v rámci Master/Feeder štruktúry (TAM - Raiffeisen European High Yield Fund)

 • január 2014 - Alfa fond
 • júl 2015 - Dynamický dlhopisový fond - získajte z dlhopisov viac
 • september 2015 - Private Growth - komplexné investičné riešenia pre privátnych klientov
 • júl 2016 - Balanced fond, Dynamic Balanced fond - investujte na svetovej úrovni
 • september 2017 - Sporenie Vzdelanie - budúcnosť vášho dieťaťa je vo vašich rukách
 • november 2017 - Premium Harmonic, Premium Strategic - komplexné investičné riešenia pre prémiových klientov
Depozitár a distribútori

Depozitárom podielových fondov v správe Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. je Tatra banka, a.s, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Depozitár je akciovou spoločnosťou.

Hlavnou úlohou depozitára je dohliadať na dodržiavanie pravidiel stanovených zákonom o kolektívnom investovaní (č. 203/2011 Z.z.) a štatútom podielového fondu. Majetok v podielovom fonde je zverený depozitárovi, ktorý takto získava úplný prehľad o všetkých transakciách s majetkom v podielovom fonde. Depozitár je garantom dodržiavania práv investorov vyplývajúcich zo zákona o kolektívnom investovaní a zo štatútu podielového fondu zo strany správcovskej spoločnosti, pričom je zodpovedný najmä za kontrolu vydávania a vyplácania podielových listov, za kontrolu spôsobu ocenenia majetku v podielovom fonde a z toho vyplývajúceho výpočtu hodnoty podielu, za kontrolu použitia výnosov z majetku v podielovom fonde a za kontrolu nakladania s majetkom v podielovom fonde.

Depozitár taktiež v rámci samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov podľa zákona o kolektívnom investovaní vedie register emitenta, účty majiteľov zaknihovaných podielových listov, register záložných práv a register zabezpečovacích prevodov práv k zaknihovaným podielovým listom.

Hlavným predmetom činnosti depozitára ako banky je prijímanie vkladov a poskytovanie úverov, a môže vykonávať aj ďalšie bankové činnosti podľa zákona o bankách (č. 483/2001 Z.z.), ako aj poskytovať investičné služby, investičné činností a vedľajšie služby podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách (č. 566/2001 Z.z.), vrátane vedľajšej služby spočívajúcej v úschove a správe finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek a taktiež vykonávať funkciu depozitára podľa zákona o kolektívnom investovaní.

V rámci výkonu činnosti depozitárskej úschovy depozitár vykonáva najmä:

 • úschovu listinných cenných papierov,
 • vedenie držiteľskej správy cenných papierov,

v rámci čoho zabezpečuje aj:

 • prijatie a dodanie cenných papierov,
 • výplatu dividend z cenných papierov,
 • výplatu kupónov z cenných papierov,
 • výplatu istín cenných papierov,
 • spracovanie korporátnych udalostí (corporate action),
 • vykonávanie hlasovania na valných zhromaždeniach.

Depozitár zveril výkon činnosti depozitárskej úschovy vo vzťahu k vybraným zaknihovaným cenným papierom vydaným v zahraničí spoločnosti Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030, Wien, Rakúsko a spoločnosti Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika (ďalej pre každú z nich len  „Custodian"). Custodian pritom v rámci tejto činnosti vo vzťahu k vybraným zaknihovaným cenným papierom vydaným v zahraničí vykonáva najmä:

 • správu cenných papierov,

v rámci čoho zabezpečuje aj:

 • prijatie a dodanie cenných papierov,
 • výplatu dividend z cenných papierov,
 • výplatu kupónov z cenných papierov,
 • výplatu istín cenných papierov,
 • spracovanie korporátnych udalostí (corporate action),
 • vykonávanie hlasovania na valných zhromaždeniach.

Spoločnosť Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030, Wien, Rakúsko zverila výkon činností depozitárskej úschovy vo vzťahu k vybraným zaknihovaným cenným papierom vydaným v zahraničí aj iným osobám (ďalej len „Subcustodian"). Zoznam Subcustodianov, ktorým sú v zmysle § 80a ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní takéto činnosti zverené nájdete tu.

Pri plnení úloh depozitára a pri zverení depozitárskej úschovy Custodianovi alebo Subcustodianovi môže za určitých okolností dôjsť ku konfliktu záujmov, nakoľko depozitár, Custodian, ako aj Subcustodian sú subjektmi, ktoré podnikajú vo viacerých oblastiach finančného trhu. Konflikty záujmov môžu vzniknúť medzi vlastnými záujmami depozitára, Custodiana, Subcustodiana, ich materskými alebo dcérskymi spoločnosťami, spolupracujúcimi obchodnými partnermi alebo zamestnancami a záujmami správcovskej spoločnosti alebo jej klientov. V tejto súvislosti sú uplatňované účinné opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov, a v prípade ich výskytu, opatrenia na ich zvládnutie.

Medzi takéto opatrenia napríklad patria:

 • nezávislý systém vnútorných kontrolných mechanizmov,
 • systém priebežnej odbornej prípravy zamestnancov,
 • menovanie osôb zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania (compliance), funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu.

Depozitár zároveň prijal a uplatňuje efektívne organizačne a personálne opatrenia na kontrolu toku informácii v súvislosti s ochranou záujmov svojich klientov, ktorým je aj správcovská spoločnosť a s cieľom zabrániť neopodstatnenému prístupu k informáciám tykajúcim sa klientov.

V niektorých prípadoch tieto opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov nemusia byť dostatočné. V takých prípadoch depozitár prijíma dodatočne adekvátne opatrenia na elimináciu prípadných následkov vyplývajúcich z konfliktu.

Vyššie uvedené informácie sú na požiadanie prístupné investorom.

Aktuálny zoznam distribútorov, s ktorými Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. spolupracuje:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1