Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

4.7.2020 21:12

Slovník investora

 
 
Hľadaný výraz

Verejný trh

Súčasť trhu s cennými papiermi, na ktorom sa obchodujú tzv. verejne obchodovateľné cenné papiere, tj. cenné papiere, ktoré majú povolený prístup na tento trh podľa zvláštnych pravidiel.

Volatilita

Volatilita popisuje interval zmien kurzu fondu. Je priemernou odchýlkou priemerného výnosu. Vypočíta sa ako smerodajná odchýlka mesačných výkonností. S pravdepodobnosťou 67 % (za predpokladu normálneho rozdelenia výkonností) sa bude budúca výkonnosť fondu nachádzať v intervale: dosiahnutá výkonnosť p.a. ± 1 x volatilita p.a. (výkonnosť fondu s priemernou ročnou výkonnosťou 12 % a smerodajnou odchýlkou 8 % sa s 67 % pravdepodobnosťou bude pohybovať v intervale 4 % až 20 %). Pre výpočet s hladinou spoľahlivosti 95 % je potrebné počítať s 1,64 násobkom volatility.

  • Volatilita = systematické riziko (β) + nesystematické riziko (α)

Nezahŕňa v sebe celé riziko. Extrémne hodnoty nie sú započítané, t.j. nezahŕňa najvyšší výnos, ani najnižší výnos. Výsledky sa menia v závislosti od časovej periódy, priemerný výnos nie je konštantný. Volatilita jednotlivých tried aktív resp. portfólia je viac menej stabilná.

Vstupný poplatok

Poplatok, ktorý investor platí pri kúpe podielového listu. Zahŕňa v sebe distribučné náklady, konzultáciu, odporučenie riešenia, dokumenty (KII, POS, formuláre, výpisy) a následný servis mesačný, ročný reporting, periodické konzultácie. Na investície do našich podielových fondov sa nevzťahujú žiadne vstupné poplatky.

Výkonnosť

Miera zhodnotenia majetku fondu. Zjednodušene sa vypočíta ako súčet zmeny kurzu (v %) a dividendy fondu (v %). Je meradlom spokojnosti klienta s výsledkom investovania. Absolútna výkonnosť vyjadruje skutočnú výkonnosť fondu. Relatívna výkonnosť vyjadruje výkonnosť oproti napr. inflácii, benchmarku. Flat výkonnosť vyjadruje skutočnú výkonnosť na sledovanom období. Výkonnosť p.a. (per annum) vyjadruje prepočet výkonnosti za sledované obdobie na ročnú bázu.

Výkonnostný poplatok

Výkonnostný poplatok, v zahraničí známy ako "performance fee" alebo "success fee", predstavuje poplatok, ktorý si správca účtuje iba v prípade splnenia určitých, presne zadefinovaných kritérií. Označuje sa aj ako "spravodlivý" poplatok, nakoľko je účtovaný iba v prípade, že fond dosahuje kladné zhodnotenie (výkonnosť), v prípade negatívneho zhodnotenia sa neúčtuje.

Výnos do splatnosti

Predstavuje očakávaný výnos dlhopisu alebo portfólia fondu, za predpokladu, že bude držaný až do splatnosti a kupóny budú reinvestované pri nezmenenej úrokovej miere.

Výnosová krivka

Predstavuje grafické znázornenie výnosov do doby splatnosti pevne úročených cenných papierov (napr. dlhopis). Na vodorovnej osi je doba splatnosti od jednodenných vkladov "overnight" cez niekoľkomesačné termínové vklady až po dlhodobé obligácie. Za normálnych okolností je výnosová krivka rastúca, t.j. úrokové výnosy z krátkodobých nástrojov (vkladov) sú menšie ako výnosy dlhodobých nástrojov (dlhopisov). Inverzný (klesajúci) sklon výnosovej krivky signalizuje, že trh očakáva pokles sadzieb. Pri zostavovaní výnosové krivky je vždy potrebné vziať do úvahy odlišný daňový režim rôznych nástrojov a ich rating.

Výnosové akcie

Akcie, ktoré permanentne odvádzajú vysoké dividendy.

Vysporiadanie (settlement)

Operácia, kedy ten, kto cenné papiere predáva, obdrží za ne adekvátnu peňažnú čiastku v obchodný deň predaja, a ten, kto kupuje, dostane zodpovedajúci počet cenných papierov.

Výstupný poplatok

Poplatok, ktorý investor platí pri vyplatení podielového listu. V prípade, že investor zotrvá vo fonde minimálne 3 roky v prípade jednorazovej investície alebo 5 rokov v prípade Programu sporenia PLUS, nevzťahuje sa na neho žiadny výstupný poplatok.