Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

13.7.2020 12:40

Slovník investora

 
 
Hľadaný výraz

Rastové akcie

Predstavujú vlastníctvo v spoločnostiach, ktoré mali, a očakáva sa, že budú aj naďalej mať nadpriemerný rast ziskov. Tieto spoločnosti poskytujú typicky malý výnos z dividend, pretože svoje príjmy reinvestujú, aby financovali svoj budúci rast. Aj keď vzniká pokušenie vyhliadnuť si nejakú novú IBM, investori by si mali byť vedomí väčšieho rizika spojeného s investovaním do rastových akcií. Podľa definície sa očakáva, že rastové akcie zaznamenajú nadpriemerný rast. Ak sa takéto očakávanie splní, môžu investori dosiahnuť nadpriemerné výnosy. Keď sa však rast neuskutoční alebo ak sa miera rastu zmenší, môžu ceny akcií prudko klesnúť.

Rating

Nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle dlžníka splácať svoje budúce záväzky riadne a včas.

Referenčná mena

Mena, v ktorej investor meria výnos svojej investície. Referenčnú menu stanoví investor spravidla podľa toho, v akej mene plánuje svoju investíciu spotrebovať. Pre väčšinu slovenských investorov je referenčnou menou euro.

Refinančné operácie

Operácie, pri ktorých je za zábezpeku (kolaterál v podobe cenných papierov) komerčným bankám poskytnutá likvidita od centrálnej banky.

Reinvestícia výnosov

Investori fondu majú v prípade niektorých fondov možnosť dostávať výnosy v podobe vyplatených finančných prostriedkov, alebo ich reinvestovať tak, že získajú ďalšie podielové listy fondu. Väčšina investorov pri kúpe podielových listov fondov preferuje reinvestíciu výnosov.

Riziko investovania v realitnom sektore

Riziko investovania v realitnom sektore je riziko zmeny hodnoty realitných aktív v dôsledku zmeny hodnoty nehnuteľností.

Riziko likvidity

Riziko likvidity je riziko, že v prípade mimoriadnych situácií na trhu nebude možné určitý finančný nástroj investovať, predať, speňažiť alebo uzatvoriť prostredníctvom iného obchodu za ich trhovú cenu na základe podnetu správcovskej spoločnosti bez dodatočných nákladov a za dostatočne krátky čas.

Riziko oceňovania

V rámci finančných nástrojov, do ktorých správcovská spoločnosť investuje majetok v podielovom fonde, sa môžu vyskytnúť nástroje s nízkou likviditou, pre ktoré neexistuje trhová cena k okamihu ocenenia majetku v podielovom fonde.

Riziko správy podkladového fondu

Riziko správy podkladového fondu je riziko, že investičná stratégia realizovaná správcom podkladového fondu neprinesie očakávané výsledky.

R2

Porovnáva správanie sa fondu vzhľadom k benchmarku. Vyjadruje aká miera variability výkonnosti fondu je vysvetlená variabilitou výkonnosti benchmarku. Vypočíta sa ako druhá mocnina korelačného koeficientu fondu a benchmarku. Ak je R2 rovné 0,75, potom je možné 75 % variability výkonnosti fondu vysvetliť správaním sa benchmarku. Čím je R2 vyššie, tým majú ukazovatele alfa, beta a information ratio vyššiu vypovedaciu hodnotu.