Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

4.8.2020 21:53

Slovník investora

 
 
Hľadaný výraz

Pákový efekt

Stupeň využívania požičaných peňazí investorom alebo podnikom. Pre spoločnosti sa pákový efekt meria dlhovým pomerom (debt-to-equity ratio), ktorý sa vypočíta ako podiel dlhodobého dlhu k vlastnému imaniu akcionárov. Čím viac dlhodobého dlhu existuje, tým väčšia je finančná páka, a tým aj riziko úpadku spoločnosti. Pre investorov znamená pákový efekt obchodovanie na marži alebo použitie derivátov, ako sú opcie, s cieľom zvýšenia výnosov bez zvýšenia hodnoty vlastnej investície. Investície využívajúce pákový efekt môžu byť vysoko rizikové, pretože môžete stratiť nielen svoje, ale aj vypožičané peniaze.

P/E (price-earning ratio)

Pomer ceny (kurzu) akcie k zisku spoločnosti po zdanení pripadajúci na jednu akciu.

Peňažný trh

Peňažný trh je podmnožinou finančného trhu. Obchoduje sa na ňom s finančnými nástrojmi, ktoré majú dobu splatnosti kratšiu ako jeden rok (krátkodobé dlhopisy, depozitné certifikáty, zmenky a pod.).

Podfond

Nový zákon o kolektívnom investovaní umožňuje vytváranie strešných fondov, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podfondov. Jednotlivé podfondy sú účtovne oddelené, odlišujú sa investičnou stratégiou.

Podiel

Podiel je základná jednotka majetku podielového fondu, vyjadruje podiel podielnika na majetku vo fonde. Klient pri investovaní nadobúda určitý počet podielov. Vynásobením počtu podielov podielnika aktuálnou cenou podielu je možné prepočítať aktuálnu hodnotu majetku podielnika vo fonde.

Podielnik, investor

Investorom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielového listu fondu. Podielnikom je už osoba, ktorá je majiteľom podielov, resp. podielového listu fondu.

Podielový list

Môže byť listinný alebo zaknihovaný cenný papier na meno podielnika, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov fondu, s ktorým je spojené právo investora na zodpovedajúci podiel na majetku vo fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielové listy našich podielových fondov sú zaknihované, jeden podielový list znie na jeden podiel na majetku v podielovom fonde.

Pokladničná poukážka

Krátkodobý dlhový cenný papier vydávaný prevažne štátom na pokrytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov.

Pomer riziko/výnos

Pri každom investovaní existuje istá miera rizika, ktorú je možné vyjadriť ako odchýlku od očakávaného výnosu, a to smerom nahor alebo nadol. Pri investovaní platí, že čím vyšší výnos chcete dosiahnuť, tým vyššiu mieru rizika musíte podstúpiť.

Portfólio

Súbor cenných papierov alebo iných aktív vo fonde.

Pravidlo 72

Pomáha stanoviť čas, za ktorý sa hodnota investície, pri stanovenej miere zhodnotenia (p.a.) zdvojnásobí, napr. 72 / 8 % = 9 rokov.

Predajný prospekt

Jeden z troch zákonom stanovených dokumentov, ktoré musí mať každý štandardný podielový fond (ďalšie sú štatút a kľúčové informácie pre investorov). Predajný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si investori mohli vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania, jeho obsah je stanovený zákonom.

Priebežné poplatky

Do výpočtu ukazovateľa „Priebežné poplatky" sa zahŕňajú všetky platby z majetku v podielovom fonde, ktoré sú ustanovené zákonom alebo štatútom podielového fondu. Ukazovateľ sa uvádza v dokumente „Kľúčové informácie pre investorov".

Priemerný rating portfólia fondu

Vážený priemer ratingov emitentov cenných papierov (local currency), ktoré sú v portfóliu fondu.

Primárny trh

Časť trhu cenných papierov, na ktorom sa predávajú cenné papiere práve vystavené (emitované) svojim prvým majiteľom.

Prioritná akcia

Typ akcie, ktorá vypláca fixnú dividendu bez ohľadu na výnosy, a ktorá je prioritná voči kmeňovým akciám pri vyplácaní dividend. Táto akcia však nezahŕňa hlasovacie právo a môže sa stať, že hoci výnosy stúpajú rýchlo, držiteľ prioritných akcií dostáva stále fixnú dividendu, zatiaľ čo držiteľovi kmeňových akcií sa dividenda zvyšuje spolu s výnosmi. Prioritné akcie sa svojím fixným výnosom podobajú obligáciám.

Private equity

Jedná sa o vklady do základného imania (spravidla už existujúceho) podniku, ktorý nie je verejne obchodovaný.

Program sporenia PLUS

Prostredníctvom Programu sporenia PLUS môžete do našich fondov pravidelne sporiť. Viac informácií nájdete tu.