Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

 

Tatra banka

4.7.2020 21:35

Slovník investora

 
 
Hľadaný výraz

Kapitálový trh

Kapitálový trh je podmnožinou finančného trhu. Obchoduje sa na ňom s finančnými nástrojmi, ktoré majú dobu splatnosti dlhšie ako jeden rok, resp. s tými, ktoré žiadny termín splatnosti nemajú (akcie) alebo ho majú veľmi dlhý (dlhopisy).

Kľúčové informácie pre investorov (KII)

Jeden z troch zákonom stanovených dokumentov, ktoré musí mať každý štandardný podielový fond (ďalšie sú štatút a predajný prospekt). Musí byť poskytnutý investorovi pred vstupom do zmluvného vzťahu, cieľom je umožniť investorom prijať informované investičné rozhodnutie. Má štandardizovaný rozsah, dve strany A4 formátu. Dokument popisuje ciele a investičnú politiku fondu, profil rizík a výnosov, poplatky, minulú výkonnosť a iné praktické informácie. Dokument nahrádza zjednodušený predajný prospekt (prechodné obdobie do 30.6.2012).

Konto podielnika

Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov otvorený a vedený Depozitárom. Na Konte podielnika sú evidované všetky podielové listy, ktoré podielnik vlastní v jednotlivých podielových fondoch.

Korekcia

Negatívna cenová reakcia, keď ceny akcií klesajú zhruba o jednu až dve tretiny predchádzajúceho zisku. Na každom zdravom trhu občas dôjde ku korekcii. Korekciu môžeme chápať aj ako akýkoľvek protipohyb oproti trendu.

Korelácia

Korelácia popisuje ako sa dve a viaceré nezávislé investície pohybujú rovnakým smerom
korelácia sa nachádza v škále od -1 po +1.

  • Korelácia = +1:Benchmark a portfólio idú rovnakým smerom (žiadna redukcia rizika cez diverzifikáciu)
  • Korelácia = -1: Benchmark a portfólio idú opačným smerom (vysoký diverzifikačný efekt)
  • Korelácia = 0:  Žiadna závislosť

Kreditné riziko

Riziko neplnenia záväzkov zo strany emitenta. Kreditné riziko portfólia fondu je tým nižšie, čím je vyšší priemerný rating portfólia fondu.

Kupón

Úrok vyplácaný emitentom z dlhopisu.

Kurz fondu

Vyjadruje čistú hodnotu majetku fondu pripadajúcu na jeden podiel.